Stichting Christian Children

Ook de Stichting Christian Children verdient onze aandacht welke door leden van de gemeente individueel ondersteund wordt.

De stichting heeft ten doel:
om kansarme, christelijke kinderen in ontwikkelingslanden met het oog op een betere toekomst geestelijke, materiële en financiële ondersteuning te verlenen, zulks ter bemoediging en verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het financieel ondersteunen van onderwijs aan de genoemde kinderen;
– het (doen) geven van onderwijs aan de genoemde kinderen;
– het (doen) geven van materiële en financiële hulp aan de genoemde kinderen;
– het geestelijk, materieel en financieel ondersteunen van de plaatselijke christelijke kerken waartoe genoemde kinderen behoren.

Stichting Christian Children, Van Gentswei 34 6843 ZN ARNHEM
ING-rekening: NL09 ING B000 1225356 

Hieronder vindt u uitgebreidere informatie van de Stichting Christian Children

 

Wat houdt Stichting Christian Children in?

Stichting Christian Children is een organisatie die een structurele bijdrage beoogt te leveren aan kansarme kinderen in de derde wereld landen. 

Het idee om met Christian Children te beginnen, ontstond toen 2 leden van de Bethel Pinksterkerk Arnhem in 1989 een bezoek brachten aan de Filippijnen. Daar werden zij geconfronteerd met de nood en de armoede van vele gezinnen met kinderen. Het plan om een kansarm kind financieel te steunen, werd daar geboren. Het idee werd verder uitgewerkt en in Nederland gepresenteerd aan het bestuur van de Bethel Pinksterkerk Arnhem. Zij stonden direct achter dit initiatief en Christian Children werd in het leven geroepen. Na vele jaren, waarbij intussen een groot aantal kinderen werden en worden ondersteund, werd besloten om als bestuursvorm een stichting aan te nemen. Sinds 2003 werkt Stichting Christian Children met een ongewijzigde doelstelling.

Wat beoogt Stichting Christian Children (SCC)? 

SCC heeft als doelstelling om kansarme kinderen in derde wereldlanden door middel van financiële ondersteuning scholing aan te bieden waardoor een beter bestaan ook voor hen tot de mogelijkheden behoort. SCC wil dit bereiken door middel van ‘financieel pleegouderschap’, waarbij een bereidwillige sponsor een kind in financiële zin adopteert door middel van een maandelijkse bijdrage. Door deze sponsoring krijgt het betreffend kind de gelegenheid om scholing te volgen. Eerst de basis- en de middelbare scholing en daarna een door hen zelf gekozen (beroeps)opleiding. Ons doel is ten volle bereikt wanneer na de opleiding het dan volwassen geworden kind een baan heeft gevonden om zichzelf, maar ook zijn of haar familie te ondersteunen.

Hoe is SCC in de Filippijnen georganiseerd? 

In Nederland staat Stichting Christian Children bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. In de Filippijnen is Christian Children ondergebracht in een Foundation dat wordt geleid door het voorgangersechtpaar Marc en Rosy Jara. Daarnaast werkt August Tanangonan in dienst van SCC. Hij was leraar op de Highschool, maar heeft zijn baan opgegeven om voor SCC te kunnen werken. Hij is tevens pastor in één van de gemeenten van pastor Jara. August wordt geassisteerd door Alma Lombardi. Het financiële gedeelte wordt verzorgd door Edgar Bangit, een professionele accountant, tevens pastor in één van de gemeenten van pastor Jara. Deze organisatie geeft ons vertrouwen dat het geldbedrag, dat elk kwartaal naar de Filippijnen wordt overgemaakt, goed wordt besteed. De selectie van de kinderen vindt plaats in de Filippijnen. Van één ding mag u zeker uitgaan: zonder een financiële bijdrage zou het kind nooit een volledige beroepsopleiding kunnen volgen.

Hoe werkt Stichting Christian Children?

De financiële sponsoring. 

Een sponsor machtigt zijn of haar bank om maandelijks (vóór de betreffende maand) een bepaald bedrag (€ 25,00) af te schrijven van de rekening ten gunste van SCC voor zijn of haar sponsorkind. Eén keer per kwartaal stort de penningmeester het totaalbedrag in euro’s via het internationaal betalingsverkeer op de rekening van Christian Children Foundation. Per e-mail wordt de onderbouwing van het totaalbedrag verzonden. In de Filippijnen wordt het bedrag opgenomen in Peso’s. Per kwartaal volgt vanuit de Filippijnen een ‘financial report’, waarmee de onderbouwing van de uitgaven in de Filippijnen wordt gewaarborgd. Welke kosten worden betaald? Kosten voor kleding (uniform op basisschool), boeken, schoolgeld, etc. en soms transportkosten. SCC garandeert dat 100% van de sponsorgelden, dus elke euro, van de adoptieouder(s) aankomt op de plaats van bestemming totdat het doel is bereikt. Dit ligt vast in de statuten van onze stichting. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen!

Nb. In het belang van het kind is een duurzame ondersteuning gewenst. Wanneer deze ondersteuning tussentijds ophoudt, heeft dit direct gevolgen voor het traject dat we voor het gesponsorde kind hebben uitgestippeld. Overweeg daarom zorgvuldig of u een dergelijke verplichting aan wilt en kunt gaan.

Giften, donaties, legaten. 

Kosten, die er uiteraard zijn, worden betaald uit donaties, legaten, etc. Zonder donateurs zou SCC niet bestaan en zijn prachtig doel kunnen bereiken. Daarom hebben we hen nodig. Er zijn veel mensen die de maandelijkse bijdrage van een adoptie niet kunnen opbrengen, maar onze stichting ondersteunen met een lager, maar wel maandelijks bedrag. Wilt u ook onze stichting ondersteunen? Dan kunt u daarvoor uw bank machtigen maandelijks een bepaald bedrag te storten op de rekening van SCC. En dat kan al vanaf 1 euro.

Communicatie. 

SCC geeft de mogelijkheid aan de adoptieouders, indien ze dat willen, regelmatig met hun ‘kind’ te corresponderen. Ze zullen ook regelmatig brieven ontvangen. Bij de start ontvangen ze uitgebreide informatie van het kind en zijn of haar familie, vergezeld van foto’s. Eenmaal per jaar ontvangt men uitgebreide informatie over de stand van zaken op school, vaak met rapporten, etc., maar ook informatie over gezondheid, familie en andere belangrijke omstandigheden.

Vragen? 

We kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn. Schroom niet ze te stellen. U kunt daarvoor terecht bij de secretaris, Gerrie Noll, tel. 0683 856101 of bij één van de andere bestuursleden.

E-mail:

Christian.children@gmail.com.